Στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε), προχωράμε στη λήψη Έκτακτων Προληπτικών Μέτρων αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας το τρίπτυχο «Πρόληψη – Ασφάλεια – Συνέπεια», για την προάσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας του προσωπικού μας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία της Αρχής.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο προσωπικό και με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, έχουμε προχωρήσει στη λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων. Ωστόσο, τα μέτρα προστασίας δεν μετριάζουν την ατομική ευθύνη. Για την επιτυχία τους χρειάζεται να υπάρξει έλεγχος και πειθαρχία, πρώτα από όλα σε προσωπικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη μείωση του ρίσκου διάδοσης του κορωνοϊού. Γι’ αυτό το λόγο ενημερώσαμε από την πρώτη στιγμή το προσωπικό της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Ανδρέας Τσώκος: Ο γενικός διευθυντής της ΕΑΓΜΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της Αρχής αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Έχουμε λάβει και δρομολογήσει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με βάση τις οδηγίες, τις σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τις πρόσφατες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Μέτρα τα οποία θα αναθεωρηθούν και θα επαναξιολογηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο με βάση τις καθημερινές εξελίξεις και οδηγίες. Επιπρόσθετα έχει εφαρμοστεί η αναστολή επισκέψεων του κοινού στη Βιβλιοθήκη, στο Μουσείο, στο Γραφείο Διάθεσης Χαρτών, Αεροφωτογραφιών και Επιστημονικών Εκδόσεων και εν γένει στις κεντρικές κτιριακές εγκαταστάσεις της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., καθώς και στις Περιφερειακές Μονάδες, για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Στόχος μας είναι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί να μην επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Για το λόγο αυτό στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. εφαρμόζουμε Έκτακτο Σχέδιο Απρόσκοπτης Επιχειρησιακής Λειτουργίας με συνεχείς ή σε εναλλασσόμενες βάρδιες τηλεργασίας/εργασία από το σπίτι RemoteWork για περισσότερους από το 50% των ανθρώπων μας . Εργαζόμαστε εξ αποστάσεως αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Τη δύσκολη αυτή χρονική συγκυρία καλούμε όλους τους συναδέλφους να επιδείξουν ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα στο θέμα του κορωνοϊού, να τηρούν αυστηρά τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον προσωπικό τους χώρο. Υπενθυμίζουμε πως όσα μέτρα και να πάρει ο εργοδότης, εάν δεν υπάρξει έλεγχος και πειθαρχία, πρώτα από όλα σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορεί να επιτευχθεί μείωση του ρίσκου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η πρωτόγνωρη κατάσταση δημιουργεί νέα δεδομένα για όλους μας. Ωστόσο, με πίστη και πειθαρχία στα μέτρα πρόληψης και προστασίας, όλοι θα τα καταφέρουμε.